Indledning:
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for enhver aftale mellem
LTI Danmark P/S (i det følgende betegnet sælger) og køber, såfremt parterne ikke skriftligt har aftalt andet.

Tilbud:
Tilbud der afgives fra sælger er kun bindende i 2 uger – fra tilbuddets datering – med mindre andet fremgår af tilbuddet.
Priser i udenlandsk valuta er afgivet med forbehold af valutakursændringer.

Ordrebekræftelse:
Kun ordrer, for hvilke der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra sælger er bindende og kun på de i ordrebekræftelsen indeholdende betingelser.
Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som afvigelse af nedenstående vilkår, med mindre sælger skriftligt har accepteret disse.
Ordrebekræftelser, som køber ikke umiddelbart – og senest inden 5 dage fra ordrebekræftelsens datering – gør indsigelser mod, anses for godkendt, og vil dermed være bestemmende for købet.
Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med sælgers skriftlige godkendelse.

Levering:
Med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, sker levering frit på bil, leveret på købers advisering.

Leveringstid:
Ordrebekræftelsen er forsynet med angivelse af leveringstidspunkt fastsat efter sælgers bedste skøn og produktionsplanlægning. Forsinkelser opstået som følge af ændringer af ordren eller andre forhold udenfor sælgers kontrol berettiger ikke til annullering af ordren eller erstatning som følge af for sen levering.

Varemodtagelse:
Aftages bestilte varer ikke til den aftalte leveringsdato, forbeholder sælger sig ret til at fakturere det totale kvantum, og betalingen er da forfalden til betaling i overensstemmelse med aftalte betalingsvilkår.
Uanset fakturering, forbliver varerne dog sælgers ejendom indtil levering eller betaling har fundet sted.
Fra faktureringsdatoen henligger varerne for købers regning og risiko, idet sælger på købers udtrykkelige anmodning skal drage omsorg for, at forsikre varen for købers regning.
Såfremt der er transportskader ved modtagelsen, skal dette påføres modtagerpapirerne før kvittering. Modtager beholder en kopi af denne som omgående mailes til sælger helst vedhæftet billeder der er taget inden og efter losning.

Kvalitet:
Med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, leverer sælger i en kvalitet som anført i sælgers til enhver tid gældende “vejledende kvalitetsbeskrivelse” dog med de afvigelser der måtte forekomme ved anvendelse og sortering af et naturprodukt som træ.
Sælger er ikke ansvarlig for evt. bakterieangreb som kan resultere i en uensartet overfladeabsorbering ved diverse former for efterbehandlinger.

Reklamationer/mangler:
Vil køberen påberåbe sig mangler i det leverede, må reklamationen ske skriftligt og senest 8 dage efter varens modtagelse fra sælger.
Såfremt køber ikke har reklameret over mangler i overensstemmelse med foranstående stykke, anses mangelfri levering at have fundet sted.
Reklamationsretten bortfalder, hvis der er foretaget videre forarbejdning på den leverede vare, eller hvis varen ikke er opbevaret forskriftsmæssigt. For høvlede og special tørret vare skal de være afskærmet mod sollys samt ved en relativ luftfugtighed på ca. 55 %

Betalingsbetingelser:
Ved betaling efter forfaldstid beregnes morarenter med 1 % pr. måned fra fakturadato. Sælger kan til enhver tid ændre denne rentesats med bindende virkning.
Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning for påståede fordringer, der ikke er skriftligt godkendt af sælger. I så fald bortfalder samtlige købers misligholdelsesbeføjelser.

Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar):
Sælger er kun ansvarlig for personskader hvis det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelse, begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for, og fejlen eller forsømmelsen må karakteriseres som værende groft uagtsom.
Sælgeren er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køber, hvori varerne indgår.
Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
Sælgers ansvar for gennemførte leveringer er i enhver henseende begrænset til et beløb svarende til købesummen. Denne begrænsning gælder dog ikke ved personskade.
I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter krav mod én af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
Køberen er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod sælger i anledning af det solgte.

Force Majeure:
Alle ordrer modtages med forbehold for ind- og udførselsforbud, krig, arbejdsstandsninger eller anden form for force majeure, der umuliggør leveringen eller bevirker at sælgers leverandører ikke opfylder deres forpligtelser.

Tvister og værneting:
Såfremt eventuelle uoverensstemmelser med hensyn til leverancer og betalinger ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgørelse træffes af danske domstole og efter dansk ret ved sælgers værneting.